1. Ret til at deltage: Kun personer med lovlig bopæl i Danmark, Finland og Norge, der er registrerede medlemmer af et Survey Sampling International ("SSI")-panel (som defineret i reglerne) eller et hertil knyttet panel administreret af SSI i deres bopælsland og er fyldt atten (18) år på tidspunktet for tilmeldingen, kan deltage i Survey Sampling Internationals lodtrækning ("lodtrækningen"). Medarbejdere i Survey Sampling International, LLC, HelloWorld, Inc. og disses moderselskaber, datterselskaber og associerede selskaber og leverandører, forhandlere og agenter, samt medlemmerne af de pågældendes familier og husstande er ikke berettigede til at deltage. Lodtrækningen er omfattet af alle gældende love og bestemmelser og er ikke gældende, hvor den er forbudt.Deltagelse indebærer deltagerens fulde og ubetingede samtykke til disse officielle regler og til afgørelser truffet af sponsor (som defineret i reglerne) og administrator (som defineret i reglerne), der er endelige og bindende i alle spørgsmål i forbindelse med lodtrækningen.Det er en forudsætning for at vinde en gevinst, at alle kravene i reglerne er opfyldt.

2. Sponsor: Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, U.S.A. Administrator: HelloWorld, Inc., 3000 Town Center, Suite 2100, Southfield, MI 48075, U.S.A.

3. Forløb: Lodtrækningen begynder kl. 00.01 (Greenwich Mean Time "GMT") den 1. juli 2016 og slutter kl. 23.59 GMT den 30. juni 2017 ("kampagneperioden"). Lodtrækningen er opdelt i fire (4) deltagelsesperioder (hver især en "deltagelsesperiode") som beskrevet i nedenstående skema:

Deltagelsesperiode Start kl. 00.01 GMT Slutter kl. 23.59 GMT Trækningsdag
1 1. juli 2017 30. september 2017 12. oktober 2017
2 1. oktober 2017 31. december 2017 12. januar 2018
3 1. januar 2018 31. marts 2018 11. april 2018
4 1. april 2018 30. juni 2018 11. juli 2018


Sponsors computer er den officielle tidsmåler for lodtrækningen.

 

4. Sådan deltager man:

Deltagelse i et panel.  Sponsor indsamler data fra personer, der deltager på et af sponsors websteder, hvor der gennemføres forbrugerundersøgelser ("paneler"). For at deltage i lodtrækningen skal du være medlem af et panel.  For at se en liste over paneler, herunder et eller flere paneler der, hvor du bor, kan du gå ind på http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf.  Du er måske allerede medlem af et panel, ellers kan du registrere dig, så du kan deltage i et panel i kampagneperioden. Det kræver ikke noget gebyr for en sponser at deltage i panelet. Du deltager ikke i lodtrækningen ved at registrere dig, men du kan ikke deltage i en undersøgelse uden at være registreret som medlem af et panel.

Deltagelse i en undersøgelse. Under kampagneperioden vil sponsor opfordre medlemmer af panelerne til at deltage i undersøgelser, hvor der anmodes om svar på spørgeskemaerne.  Når du fuldfører en undersøgelse, deltager du én (1) gang i lodtrækningen i den deltagelsesperiode (som beskrevet ovenfor i pkt. 3), der hører sammen med datoen og tidspunktet for din deltagelse. Hvis du ikke kan deltage i undersøgelsen, fordi du modtager en 'frasorteret'-meddelelse, når du prøver at deltage i en undersøgelse eller en 'Fuld kvote'-meddelelse, når du prøver at deltage i en undersøgelse, deltager du også én (1) gang i lodtrækningen i den deltagelsesperiode, der hører sammen med datoen og tidspunktet for din deltagelse i undersøgelsen.Deltagelsen indgår i en lodtrækning baseret på panelmedlemmets bopælsland, som angivet i pkt. 6 nedenfor.

Indløsning af point.  Sponsor har et belønningsprogram for dem, der er medlemmer af et panel.  Nærmere oplysninger om belønningsprogrammet findes på http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. Ifølge vilkårene i belønningsprogrammet kan man optjene point, når man fuldfører en undersøgelse.  Point kan derefter anvendes på forskellig måde.  En af de måder, hvorpå de kan bruges, er at de kan "veksles" til en deltagelse i den pågældende lodtrækning.  For at veksle point til en deltagelse kan deltagerne logge ind på deres panelkonto og klikke på linket til siden "Indløsning". Vælg muligheden vederlag gennem lodtrækning for at se det antal point, det er nødvendigt at indløse for at deltage én (1) gang.Ved at foretage dette valg deltager du én (1) gang i lodtrækningen i den deltagelsesperiode, der hører sammen med datoen og tidspunktet for dit valg.

 

Begrænsninger i deltagelse.  Hver retmæssig deltager skal have sin egen e-mail-adresse, der er forskellig fra enhver anden retmæssig deltagers e-mail-adresse. Ethvert forsøg fra en deltagers side på at deltage mere end det angivne antal gange ved hjælp af flere/forskellige e-mail adresser, identiteter, registreringer og log-ins eller enhver anden metode eller andre metoder, vil gøre alle de gange, den pågældende har deltaget, ugyldige og kan medføre, at der pålægges den pågældende yderligere sanktioner eller straf i overensstemmelse med de pågældende panelbetingelser.  Brug af enhver form for automatiseret system til at deltage i lodtrækningen er strengt forbudt og vil resultere i diskvalifikation, og al deltagelse, der er indsendt eller modtaget via et sådant automatiseret system, vil være ugyldig. Hverken sponsor eller administrator er ansvarlige for tabte, forsinkede, ufuldstændige, ugyldige, uforståelige eller fejladresserede oplysninger eller meddelelser om deltagelse, der vil blive diskvalificeret og ikke være gældende. I tilfælde af en tvist om en deltagers identitet vil den autoriserede kontohaver (som defineret i nærværende betingelser) for den e-mail-adresse, der bruges af eller er tilsluttet den retmæssige deltager, blive anset for at være deltageren. "Autoriseret kontohaver" er den fysiske person, der har fået tildelt en e-mail-adresse af en internetudbyder, online-tjenesteudbyder, internettjenesteudbyder eller en enhver anden organisation, der er ansvarlig for at tildele e-mail-adresser for det domæne, der er forbundet med den indsendte adresse.Mulige vindere kan blive anmodet om at vise dokumentation for at være autoriserede kontohavere. 

5. Lodtrækninger og verifikation af mulige vindere: Det er en forudsætning for at vinde, at alle vilkår og betingelser i disse officielle regler er overholdt, og at alle kravene i reglerne er opfyldt. Administrator, der er en uafhængig pådømmelsesorganisation, vil på de datoer, der er angivet i pkt. 3 ovenfor, tilfældigt vælge én (1) mulig vinder af lodtrækningen blandt alle retmæssige tilmeldinger modtaget i hver tilmeldingsperiode. Alle lodtrækninger vil finde sted på administrators kontor på adressen angivet ovenfor omkring kl. 17.00 GMT. Deltagelse, uanset om der er vundet eller ikke er vundet, vil ikke blive overført og vil ikke indgå i nogen efterfølgende lodtrækninger for andre deltagelsesperioder. De potentielle vindere underrettes via e-mail efter datoen for lodtrækningen. Undtagen hvor det er forbudt, vil hver mulig vinder blive anmodet om at underskrive og tilbagesende den vinderdokumentation, som er fastsat af sponsor efter dennes skøn for at bekræfte retmæssigheden, give begrænsede rettigheder til offentliggørelse, frigøre sponsor og administrator for ansvar eller af en hvilken som helst anden grund, som sponsor skønner det nødvendigt. Hvis den mulige vinder endnu ikke har nået myndighedsalderen i sit bopælsland, skal forælderen eller værgen for den mulige vinder underskrive og tilbagesende alle krævede dokumenter.Desuden skal den potentielle vinder fra Danmark svare på et tidsbegrænset spørgsmål til test af færdigheder for at modtage præmien. Hvis dokumentation kræves, skal den være modtaget af sponsor eller administrator inden for den tidsramme, der er angivet, når den oprindelige gevinstmeddelelse gives, ellers mister den mulige vinder gevinsten. Hvis en mulig vinder ikke kan kontaktes, undlader at underskrive og tilbagesende den krævede dokumentation, eller gevinsten returneres som uanbringelig, mister den mulige vinder alle rettigheder i forhold til gevinsten. Det er en forudsætning for at vinde en gevinst, at nærværende officielle regler er overholdt. I tilfælde af, at en mulig vinder bliver diskvalificeret af en hvilken som helst grund, udlodder administrator den pågældende gevinst til en alternativ vinder efter en lodtrækning blandt alle de resterende retmæssige deltagere fra det pågældende land. Der vil kun blive afholdt tre (3) alternative trækninger, hvorefter gevinsten ikke vil blive tildelt nogen. Gevinster vil blive udbetalt via PayPal inden for ca. ti (10) til tolv (12) uger efter verifikationen af vinderne. Gevinst(er), der ikke tildeles nogen, vil ikke blive kombineret med gevinsten/gevinsterne for nogen efterfølgende deltagelsesperiode.

6. Gevinster: FIRE (4) GEVINSTER FOR DELTAGELSESPERIODER (én (1) pr. deltagelsesperiode): Gevinsten afhænger af vinderens bopæl: 4.000 € eller 30.000 DKK eller 35.000 NOR.Gevinsternes samlede værdi:16.000 € (eller 120.000 DKK eller 140.000 NOR).

Gevinster vil blive udbetalt kontant eller på anden måde i likvide midler. Vindere kan, for at modtage deres gevinster, blive anmodet om at oprette en konto til pengeoverførsel som anvist af sponser. Gevinster kan ikke overdrages og kan ikke ombyttes til noget andet undtagen som beskrevet i nærværende regler efter sponsors frie skøn. Sponsor forbeholder sig ret til at ombytte en gevinst med en gevinst af samme eller højere værdi, hvis den beskrevne gevinst af en hvilken som helst grund ikke kan skaffes. Hverken sponsor eller administrator hæfter for eller er ansvarlig for mistede, stjålne eller forlagte gevinster. Vindere er ansvarlige for betalingen af alle skatter og afgifter i forbindelse med modtagelse og/eller brug af gevinster. Sponsor forbeholder sig ret til at tilbageholde en del af gevinsten, som skal afleveres til de rette skattemyndigheder.Oddsene (chancerne) for at få en gevinst afhænger af antallet af retmæssige tilmeldinger modtaget fra panelmedlemmer bosiddende i hvert deltagende land i hver deltagelsesperiode.Grænse:En (1) gevinst pr person pr deltagelsesperiode.

7. Frigørelseserklæring:I det omfang, det er tilladt ifølge den anvendelige obligatoriske lov, accepterer enhver deltager, at den pågældende ved at deltage i lodtrækningen frigiver og friholder sponsor, administrator og deres respektive datterselskaber, søsterselskaber, leverandører, distributører, reklame-/markedsføringsagenturer og præmieleverandører, og hver af de pågældendes modervirksomheder og hvert sådant selskabs direktører, bestyrelsesmedlemmer, medarbejdere og agenter (samlet benævnt de "frigjorte parter") fra og mod ethvert krav eller sagsanlæg vedrørende, men ikke begrænset til, personskade, død eller skade på eller tab af ejendom, som måtte opstå som følge af deltagelse i lodtrækningen eller modtagelse eller brug eller misbrug af en gevinst.

8. Reklame:Undtagen hvor det er forbudt, udgør det at vinde en præmie i lodtrækningen hver vinders samtykke til sponsors og/eller sponsors agenters brug af vinderens navn, billede, fotografi, stemme, meninger og/eller hjemby/landsby og land/region til reklameformål, der har forbindelse med lodtrækningen for et (1) års følgende vinderbekræftelse, i ethvert medie i hele verden uden yderligere betaling eller vederlag og uden varsel og/eller samtykke.

9. Generelle betingelser: Sponsor forbeholder sig ret til at annullere, suspendere og/eller ændre lodtrækningen eller enhver del af den, hvis svig, tekniske fejl, menneskelige fejl eller nogen anden faktor svækker lodtrækningens integritet eller regulære funktion, på den måde, som sponsor bestemmer efter eget skøn. I et sådant tilfælde kan sponsor efter eget skøn vælge at afholde en lodtrækning blandt alle retmæssige tilmeldinger modtaget frem til datoen for afbrydelsen, med hensyn til en hvilken som helst eller samtlige de gevinster, der er udlovet i forbindelse med lodtrækningen.Sponsor forbeholder sig ret til efter eget skøn at diskvalificere enhver, som efter sponsors opfattelse manipulerer med tilmeldingsprocessen eller lodtrækningens forløb eller handler i strid med disse officielle regler eller på en usportslig eller forstyrrende måde.Ethvert forsøg fra enhvers side på forsætligt at undergrave lodtrækningens reglementerede forløb kan udgøre en overtrædelse af straffe- og civilretlige regler, og hvis et sådant forsøg skulle blive gjort, forbeholder sponsor sig ret til at søge erstatning hos den pågældende i så vidt omfang, som loven tillader.Sponsors manglende håndhævelse af en bestemmelse i nærværende officielle regler er ikke ensbetydende med, at den pågældende bestemmelse er ophævet. 

10. Ansvarsbegrænsning: For at udstrække tilladelsen af den anvendelige obligatoriske lov, vil de frigjorte parter hverken hæfte eller være ansvarlige for: (1) ukorrekte eller unøjagtige oplysninger, uanset om de skyldes tilmeldinger, trykfejl eller udstyr eller programmering tilknyttet eller anvendt i forbindelse med lodtrækningen, (2) tekniske fejl af enhver art, herunder, men ikke begrænset til fejl, afkoblinger eller afbrydelser i telefonlinjer eller netværkshardware eller -software, (3) uautoriseret menneskelig indgriben i nogen del af tilmeldingsprocessen eller lodtrækningen, (4) tekniske eller menneskelige fejl, der kan opstå i forbindelse med administrationen af lodtrækningen eller behandling af tilmeldinger, (5) forsinket, tabt, uanbringelig, beskadiget eller stjålet post/mail eller (6) skader på personer eller ejendom, der kan være forårsaget direkte eller indirekte, helt eller delvis af deltagerens deltagelse i lodtrækningen eller modtagelse eller brug eller misbrug af en gevinst. Hvis det bekræftes, at en deltagers tilmelding af en hvilken som helst grund er blevet fejlagtigt slettet, er gået tabt eller på anden måde ødelagt eller beskadiget, har deltageren alene krav på en anden mulighed for at deltage i lodtrækningen, hvis det er muligt. Hvis lodtrækningen eller nogen del af den bliver afbrudt af en hvilken som helst grund, kan sponsor efter eget skøn vælge at afholde en lodtrækning blandt alle retmæssige tilmeldinger modtaget frem til datoen for afbrydelsen, med hensyn til en hvilken som helst eller samtlige de gevinster, der er udlovet i forbindelse med lodtrækningen.Der vil ikke blive uddelt flere end det udlovede antal gevinster.I tilfælde af, at produktionsmæssige, tekniske, sorteringsmæssige, programmeringsmæssige eller andre grunde er årsagen til, at der udloves eller kræves flere end det antal præmier, der er angivet i disse officielle regler, forbeholder sponsor sig ret til kun at uddele det angivne antal præmier via en lodtrækning blandt alle regulære, uopfyldte, retmæssige gevinstkrav.

11. Tvister: Undtagen hvor det er forbudt, accepterer deltageren, at:(1) alle tvister, krav og søgsmål, der udspringer af eller i forbindelse med denne lodtrækning eller en udloddet gevinst, skal afgøres individuelt, uden brug af nogen form for gruppesøgsmål og udelukkende af USA District Court for Eastern District of Michigan (Southern Division) eller den relevante Michigan State Court i Oakland County, Michigan, USA, (2) alle krav, domme og tilkendelser begrænses til de faktiske direkte udgifter, herunder de udgifter, der er forbundet med at deltage i lodtrækningen, men under ingen omstændigheder advokatomkostninger, og (3) deltageren under ingen omstændigheder har krav på at få tilkendt, og deltageren frafalder herved enhver ret til at kræve, erstatning for indirekte skader, erstatning af pønal karakter, erstatning for følgeomkostninger og følgeskader og alle andre skader, undtagen faktiske direkte udgifter, samt enhver ret til at få erstatningsbeløb ganget op eller på anden måde forøget.  Alle tvister og spørgsmål vedrørende udlægningen, gyldigheden, fortolkningen og håndhævelsen af disse officielle regler eller deltagerens og sponsors rettigheder og forpligtelser i forbindelse med lodtrækningen skal være omfattet af og skal fortolkes i overensstemmelse med loven i delstaten Michigan, USA, uden at lovvalgs- eller lovkonfliktregler (være sig i staten Michigan, i USA eller nogen anden jurisdiktion) bringes i anvendelse, som vil medføre anvendelse af loven i nogen anden jurisdiktion end staten Michigan, USA.

12. Deltagerens personlige oplysninger: Når du bliver medlem af et panel, giver du nærmere bestemte personlige oplysninger til sponsor, herunder navn og en gyldig e-mail-adresse.  Alle personlige oplysninger, der indgives til sponsor, vil blive lagret på servere i USA og vil blive behandlet i overensstemmelse med sponsors fortrolighedspolitik.  For at se en liste over paneler samt linket til den gældende fortrolighedspolitik, kan du gå ind på http://akamai.eprizecdn.net/SurveySamplingInternational/Reward Terms & Privacy.pdf. I overensstemmelse med sponsors gældende fortrolighedspolitik overføres visse begrænsede data til administrator (fortrolighedspolitikken kan læses på http://www.HelloWorld.com/privacy-policy)  Du har ret til oplysning om de personlige data, der er lagret om dig, herunder disses oprindelse, modtager eller kategorier af modtagere af oplysningerne og formålet med lagringen.  Du har også ret til at få adgang til, tilbagekalde og rette dine personlige oplysninger. Med hensyn til adgang til, tilbagekaldelse og/eller rettelse af personlige oplysninger, der skal anvendes i forbindelse med lodtrækningen, kan du anmode herom ved at sende en e-mail med anmodningen med følgende tekst i emnelinjen: "2017-2018 Survey Sampling International lodtrækning" til privacy@surveysampling.com. De personlige oplysninger, som er sendt, modtaget eller indsamlet i forbindelse med at blive udvalgt til paneldeltager samt til administrationen af lodtrækningen, vil blive lagret på en server i USA. At blive udvalgt som paneldeltager og at indvillige i deltagelse i lodtrækningen udgør din anerkendelse af og udtrykkelige samtykke til videresendelse af dine personlige oplysninger til USA, og at de dér bliver anvendt med henblik på at administrere denne lodtrækning og tilhørende behandling (herunder, men ikke begrænset til, sikkerhedskopiering og arkivering).  Personlige oplysninger vil blive brugt til at kontakte potentielle vindere og tildele gevinsterne.  Sponsor er registeransvarlig og modtager af oplysningerne. De servere, på hvilke personoplysninger er oplagret, kontrolleres af sponsor. USA's regering forbeholder adgangsrettigheder, og at de personlige data potentielt kan behandles ved efterfølgende lejligheder uden omfattende juridiske begrænsninger (dvs. promoteren og/eller administratoren kan påkræves, under USA's lovgivning, at dele eventuelle personlige data med tredjeparter såsom USA's statslige myndigheder). Du har også under visse omstændigheder ret til at rejse indsigelse mod dataindsamling. For at udøve denne ret kan du skrive til: 'Personal Information', c/o Survey Sampling International, LLC, 6 Research Drive, Shelton, CT 06484, U.S.A., Attn: Legal Department eller privacy@surveysampling.com. Nogle steder kan du også have yderligere rettigheder vedrørende dine personlige oplysninger og private forhold i henhold til lovgivningen på det sted, hvor du bor.

13. Forbeholdsklausul: Hvis anvendelsen af en bestemmelse i disse officielle regler på bestemte forhold eller omstændigheder af nogen grund af en domstol, en voldgiftsret eller anden kompetent domsmyndighed måtte blive anset for at være ugyldig, ulovlig eller ineksigibel, påvirkes eller afsvækkes a) gyldigheden, lovligheden og eksigibiliteten af en sådan bestemmelse i forhold til andre forhold eller omstændigheder samt de øvrige bestemmelser i disse officielle regler ikke på nogen måde heraf, og b) den pågældende bestemmelse skal håndhæves i videst muligt omfang.Yderligere gælder, at hvis en bestemmelse i disse officielle regler af nogen grund måtte blive anset for at være for vidtgående i forhold til varighed, geografisk rækkevidde, område eller emne, skal den fortolkes begrænsende og indskrænkende, således at den kan fuldbyrdes i det omfang, der er i overensstemmelse med gældende lov.

14.  Fortegnelse over vindere: En fortegnelse over vinderne kan ses på http://bit.ly/2mE0Nqn. Fortegnelsen over vinderne vil blive offentliggjort, når bekræftelsen af vinderne er afsluttet.

© 2017 HelloWorld, Inc. Alle rettigheder forbeholdt.
© 2017 Survey Sampling International, LLC.  Alle rettigheder forbeholdt.